The Government of Brunei Darussalam


Pemprosesan Ikan di Negara Brunei Darussalam

Divisyen Perkembangan Pengendalian dan Kawalan Kualiti,
Jabatan Perikanan,
Kompleks Pendaratan Ikan, Serasa, Muara,
Negara Brunei Darussalam.
bruneifisheries@brunet.bn

Pendahuluan

Negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan sumber-sumber perikanan yang sebahagiannya masih lagi belum diterokai sepenuhnya. Sumber-sumber yang telah diterokai adalah bagi tujuan sumber makanan dan juga sumber bahan mentah bagi industri pemprosesan dan akuakultur. Negara Brunei Darussalam telah mengeksploitasi sumber-sumber tersebut secara komersil sejak awal tahun lapan pulohan. Bagaimanapun, industri-industri akuakultur dan pemprosesan bermula kemudian.

Jabatan Perikanan, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama (JPi, KPSU), telah menganggarkan nilai industri perikanan berjumlah kira-kira B$ 200 juga setahun secara berkekalan. Dari ini, kira-kira B$ 112 juta (56%) adalah sumbangan dari industri penangkapan ikan, B$ 71 juta (35%) dari industri akuakultur dan selebihnya B$ 17 juta (9%) dari industri pemprosesan makanan laut.

Penghasilan dari industri perikanan bagi tahun 2001 ialah 10,343 tan metrik (t.m.), 339.4 t.m., dan 273.1 t.m. masing-masing bagi industri-industri penangkapan ikan, akuakultur dan pemprosesan. Dari segi nilai, masing-masing berjumlah B$ 45.9 juta, B$ 3.8 juta dan B$ 2.5 juta (JPi). Sumbangan kepada Keluaran Dalam Negeri Kasar masih lagi ditahap yang rendah iaitu sebanyak B$ 45.3 juta pada tahun 2001 (JPKE). Nilai pengeksportan produk-produk makanan laut tempatan cuma B$ 1.63 juta pada tahun 2001 sementara nilai pengimportan setinggi B$ 73.6 juta pada tahun yang sama.

Ikan-ikan dari industri penangkapan dan akuakultur dijual terus di pasar-pasar, dieksport atau digunakan oleh industri pemprosesan. Ini terutama sekali bagi ikan-ikan yang tidak dapat dipasarkan dan bernilai rendah dari industri penangkapan ikan dimana ianya dieksport dan digunakan bagi tujuan pemprosesan. Ikan-ikan tersebut tidak menerima pasaran tempatan disebabkan oleh keperluan pengguna yang menghendaki ikan yang bernilai tinggi / kualiti baik dipasaran tempatan.

Oleh yang demikian, sebahagian ikan-ikan tersebut digunakan sebagai sumber bahan mentah bagi industri pemprosesan. Antara produk-produk yang dihasilkan ialah bebola ikan, kek ikan, sate ikan, keropok, ikan kering dan masin, dan ikan liking. Ada juga digunakan sebagai makanan ikan bagi industri akuakultur.

Aktiviti-Aktiviti Pemprosesan Ikan

Jenis Produk

Produk-produk makanan laut tradisi termasuk keropok, ikan kering, ikan masin, belacan dan liking. Produk-produk tersebut dihasilkan secara manual oleh suri-suri rumahtangga atau sekelompok wanita di rumah-rumah. Mereka ini ditakrifkan oleh Jabatan Perikanan sebagai pengusaha kecil-kecilan.

Dengan peredaran masa dan wujudnya mesin-mesin, jumlah dan banyaknya pengusaha juga meningkat. Sebahagian telahpun beredar dari penghasilan di rumah-rumah kepada kilang-kilang dengan mengambil pekerja tambahan. Walaubagaimanapun, pengusaha kecil-kecilan masih lagi wujud dan kebanyakannya menghasilkan produk-produk tradisi bagi pelanggan tetap.

Pengusaha-pengusaha komersil menghasilkan kuantiti yang tinggi dan berlainan produk. Jenis-jenis makanan laut yang dihasilkan oleh pengusaha-pengusaha ini termasuk ikan / udang beku, produk sejuk. produk-produk tambah nilai seperti kek ikan, bebola ikan, burger ikan, nuget ikan, keropok dan ikan asap.

Keropok udang keluaran tempatan

Pengusaha Pemprosesan

Cara operasi pengusaha-pengusaha pemprosesan berbeza dan tertakluk kepada skala penghasilan. Pengusaha kecil-kecilan beroperasi di rumah-rumah sementara pengusaha-pengusaha komersil beroperasi di ruang-ruang kedai dan kilang pemprosesan yang khusus bagi tujuan tersebut.

Walaupun pengusaha pemprosesan belum lagi diperlukan untuk berdaftar dengan Jabatan Perikanan, aktiviti-aktiviti mereka, bagaimanapun, dipantau terutama sekali pengusaha-pengusaha komersil. Nasihat-nasihat teknikal melalui lawatan-lawatan ke kilang-kilang, perbincangan dan latihan serta tunjukajar diberikan kepada mereka bagi memastikan mereka dapat beroperasi dengan lancar.

Jumlah pengusaha pemprosesan berpandukan jenis aktiviti-aktiviti mereka terlibat seperti Jadual 1. Pengusaha komersil berkecimpung dalam aktiviti-aktiviti pemprosesan ikan / udang beku, penghasilan produk-produk tambah nilai dan produk keropok.

Aktiviti Jumlah Pengusaha Kategori Industri
Ikan / Udang beku 1 Komersil
Ikan / Udang sejuk 1 Komersil
Ikan asap 1 Komersil
Produk tambah nilai 4 Komersil
1 Kecil-kecilan
Keropok 6 Komersil
6 Kecil-kecilan
Ikan kering / masin 13 Kecil-kecilan
Belacan 19 Kecil-kecilan
Liking 16 Kecil-kecilan
Salai 8 Kecil-kecilan

Jadual 1 : Jumlah pengusaha mengikut aktiviti (Sumber, Jabatan Perikanan (JPi)).

Sebahagian dari contoh ikan liking, ikan asap dan ikan salai tempatan

Data Penghasilan

Bagi lima tahun kebelakangan, penghasilan makanan laut adalah seperti Jadual 2 dari Rajah 1.

Produk / Tahun 1997 1998 1999 2000 2001
Ikan / Udang beku 13.5 19.2 103.8 71.3 38.3
Ikan / Udang sejuk 10.1 8.6 11.2 6.9 4.2
Produk tambah nilai 117.0 106.5 112.2 133.0 124.6
Keropok 8.8 20.5 22.3 34.0 51.9
Kering / masin 2.1 1.7 1.5 1.6 0.4
Liking / belacan 12.5 4.6 7.2 10.1 5.0
Asap / salai 49.0 35.5 59.7 61.4 48.7
Jumlah 213.0 196.6 317.8 318.3 273.1

Jadual 2 : Penghasilan industri pemprosesan dari tahun 1997 hingga 2001 (Sumber : JPi).

 

Rajah 1 : Penghasilan industri pemprosesan dari tahun 1997 hingga 2001 (Sumber : JPi).

Nilai industri bagi tahun 2001 ialah B$ 2.5 juta. Jumlah ini hanya mencapai kira-kira 15 % dari nilai industri yang dianggarkan iaitu sebanyak B$ 17 juta.

Penghasilan menurun pada tahun 2001 disebabkan oleh kurang pasaran. Kebanyakan pengusaha hanya akan menghasilkan jika ada permintaan pasaran. Adakalanya mereka akan berhenti beroperasi semata-mata untuk menghabiskan stok yang ada.

Bahan Mentah

Bahan mentah bagi kegunaan industri pemprosesan ikan datangnya dari bekalan tempatan dan luar negara. Industri penangkapan ikan menghasilkan sebanyak 10,343 t.m. pada tahun 2001 dan dari jumlah ini sebanyak 3,500 t.m. adalah dari pengusaha komersil. Dan sebanyak tujuh puloh peratus dari hasil tersebut dibuang ke laut disebabkan oleh tiada pasaran dan sais kecil. Ikan-ikan tersebut termasuk ikan Pulut-Pulut (ponyfish, leiognathus sp), Bantang (goatfish, upeneus sulphureus), Kerosi (threadfin bream, polynemus erumel), Gelama (croaker, sciaena sp), dll. Oleh sebab tiada pasaran, ikan-ikan ini digunakan oleh pengusaha pemprosesan sebagai bahan mentah. Antara produk yang dihasilkan ialah seperti burger ikan, nuget ikan, bebola ikan.

Dengan pertumbuhan industri akuakultur tempatan, pembekalan makanan ikan bagi industri ternakan ikan adalah diperlukan. Sebahagian ikan-ikan yang tidak dapat dipasarkan diambil dan digunakan oleh pengusaha-pengusaha sangkar ikan sebagai makanan ikan bagi ikan mereka. Pemprosesan yang mudah seperti membuang tulang dan me'mincing' isi ikan dilakukan oleh mereka untuk menghasilkan makanan ikan. Aktiviti seperti ini mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai satu aktiviti industri membekalkan makanan ikan.

Pemasaran

Pemasaran produk-produk makanan laut berbeza mengikut peredaran masa. Produk-produk yang dihasilkan oleh pengusaha kecil-kecilan secara tradisinya dijual oleh padian atau di kawasan tamu. Adakalanya ia dijual secara langsung dari rumah atau melalui sanak saudara dan kawan-kawan. Kos operasi bagi strategi pemasaran seperti ini adalah kecil. Jumlah produk yang dijual adalah juga kecil.

Sekarang, produk-produk makanan laut boleh didapati dari pasar-pasar raya dan kedai-kedai runcit. Berbagai jenis produk boleh dibeli.

Memandangkan sais penduduk negara ini yang kecil, pemasaran bagi produk tempatan juga kecil dan terhad. Oleh yang demikian, pengusaha-pengusaha mendapati pemasaran produk begitu kompetitif di pasaran tempatan. Ini ditambah lagi dengan kewujudan produk-produk yang sama dari negara jiran di pasaran tempatan. Jabatan Perikanan sentiasa menggalakkan pengusaha-pengusaha tempatan untuk lebih berdaya saing dan terlibat sama dalam pasaran antarabangsa. Ini terutama sekali dari segi pemasaran produk halal yang dianggarkan bernilai kira-kira AS$ 50 billion setahun di pasaran antarabangsa.

Produk tambah nilai seperti bebola ikan, kek ikan dan nugget ikan tempatan

Kawalan Kualiti dan Keselamatan Makanan

Dengan perkembangan teknologi, globalisasi, sofistikated dan kesedaran awam, makanan bagi kegunaan manusia dihasilkan dipersekitaran kilang yang bersih menggunakan sistem pengurusan kawalan kebersihan. Ini lebih-lebih lagi bagi produk yang dihasilkan bagi tujuan eksport.

Walaupun, hanya sebahagian sahaja pengusaha komersil di negara ini mempunyai pengalaman dalam mengeksport produk makanan laut, pengalaman mereka telah menunjukkan bahawa untuk lebih berdaya saing dan berkekalan dalam bidang yang diceburi, mereka perlu mempunyai sistem kawalan kualiti seperti Hazard Analysis Critical Control (HACCP) dan Good Manufacturing Practice (GMP) dalam strategi pengurusan kilang mereka. Dalam hal yang sama, Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama bekerjasama dengan SIRIM Sdn. Bhd. dari Malaysia bagi pensijilan produk-produk yang akan dieksport. Dengan adanya kerjasama ini, produk-produk yang dihasilkan mestilah memenuhi kualiti dan piawaian yang telah digariskan oleh SIRIM Sdn. Bhd. bagi membolehkan produk tersebut disijilkan. Produk-produk ini hanya akan diterima dan memenuhi piawaian negara pengimport yang mengenali SIRIM Sdn. Bhd.

Pengusaha-pengusaha lain juga sedang giat bagi memastikan kilang-kilang mereka mempunyai sistem pengurusan seperti GMP dan HACCP.

Pengusaha kecil-kecilan, pada masa yang sama, juga dinasihatkan untuk sentiasa menghasilkan produk-produk yang berkualiti dan selamat.

Bagi mendokong penghasilan produk yang berkualiti dari pengusaha-pengusaha tempatan, Jabatan Perikanan telah mewartakan Fish Processing Establishments (Fisheries Regulations), 2002. Dalam peraturan-peraturan tersebut, semua kilang-kilang pemprosesan makanan laut adalah dikehendaki untuk dilesenkan dengan Jabatan Perikanan. Antara syarat-syarat perlesenan ialah bagi semua kilang mematuhi piawai makanan kebangsaan dan memenuhi program kualiti assurance Jabatan.

Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan melalui Kementerian Kesihatan telah me'enact' Akta Keselamatan Makanan yang bertujuan bagi menjaga orang awam dari memakan makanan yang tidak selamat. Pada yang sama, ianya juga menimbulkan kesedaran kepada pengusaha permakanan dan penyedia makanan untuk memastikan makanan yang disediakan adalah selamat untuk dimakan.

Potensi

Seperti yang dinyatakan tadi, dengan jumlah penduduk yang kecil, pasaran tempatan memainkan peranan yang penting bagi pengusaha meningkatkan kapasiti pengeluaran. Bagaimanapun, potensi bagi pengeksportan dan perdagangan globalisasi menyediakan prospek yang tinggi bagi pembesaran pasaran. Pengusaha tempatan perlulah bertindak cepat bagi bersaing dipasaran global. Jika kapasiti penghasilan tidak mencukupi, dengan menubuhkan konsortium sesama pengusaha, akan membolehkan kuantiti yang mencukupi bagi memenuhi kehendak negara-negara pengimport.

Dengan bantuan teknikal dari Jabatan Perikanan dan bantuan kewangan dari pihak Bank melalui Skim Kemudahan Perusahaan dan Skim Mikrokredit, serta komitmen pengusaha-pengusaha, masalah pemasaran akan menjadi perkara lama.

Pengusaha-pengusaha makanan laut adalah digalakkan untuk meningkatkan aktiviti-aktiviti mereka dan menjadi perusahaan komersil terutama sekali bagi yang berhasrat untuk menembusi pasaran luar negara. Pada masa ini, sebuah syarikat pemprosesan mengeluarkan keropok udang, Syarikat Seri Pekatan Sdn. Bhd., dicadangkan untuk mengeksport produk syarikat ke pasaran antarabangsa. Kilang syarikat berkeupayaan menghasilkan sebanyak 6 tan metrik (t.m.) produk sebulan.

Dua buah syarikat pemprosesan udang beku, masing-masing mempunyai kapasiti 27 t.m. dan 10 t.m. sebulan, terlibat dalam pasaran eksport. Mereka ialah Syarikat Semaun Seafoods Sdn. Bhd. dan Tuah Maju Multifoods Sdn. Bhd. Syarikat Semaun Seafoods Sdn. Bhd. sudah pun mempunyai pengalaman mengeksport udang beku ke negara-negara seperti Amerika Syarikat dan Jepun. Manakala Tuah Maju Multifoods Sdn. Bhd. akan mula beroperasi pada awal tahun 2003. Syarikat ini juga telah mempunyai pembeli dari negara Jepun. Udang-udang yang diproses dihasilkan dari kolam-kolam penternakan udang tempatan seperti udang rostris (Litopenaeus stylirostris) dan udang harimau (Penaeus monodon).

Selain dari aktiviti-aktiviti yang disebutkan tadi, ada beberapa aktiviti lagi yang berpotensi untuk dimajukan seperti industri-industri penghasilan keropok mentah dan masak, produk tambah nilai, penghasilan ikan liking, pengetinan makanan laut dan sebagainya. Kemudahan-kemudahan seperti tapak industri dan sumber kewangan boleh diperolehi dengan bantuan pihak Kerajaan. Tapak-tapak industri di Serasa, Muara dan Lambak Kanan dapat dimajukan bagi tujuan ini. Pengusaha-pengusaha yang berminat bolehlah menghubungi Jabatan Perikanan bagi membincangkan pelan perancangan industri yang akan diceburi.

Penutup

Negara Brunei Darussalam masih lagi mempunyai peluang bagi pengusaha-pengusaha menceburkan diri dalam industri pemprosesan makanan laut. Nilai industri bagi industri pemprosesan berjumlah B$ 17 juta setahun dan pada masa ini masih lagi belum tercapai. Pengusaha-pengusaha adalah dialu-alukan untuk berkecimpung dalam industri ini bagi sama-sama mendokong hasrat Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia untuk meningkatkan ekonomi negara dan tidak bergantung terus kepada sumbangan dari industri minyak dan gas.

Nota :
JPi, 2002. Program dan Fokus 2001 - 2005 : 2001 Rebiu Hujung Tahun. Jabatan Perikanan (Tidak Dicetak).
JPKE, 2001. Rancangan Kemajuan Negara Ke Lapan 2001 - 2005. Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi. 248 ms.


|| Introduction | Programmes & Focus | Organisational Chart | Client's Charter | Divisions | Potential Investment |
Fisheries Industry Directory | Tender Notices | Download Application Forms | On-line Applications | Feedback ||

|| Home | Government | Ministries and Departments | About Brunei | On-line News | Important Contacts | Related Sites ||